ŚWIAT POWINIEN BYĆ KOLOROWY !!!
REACH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) nałożyło szereg obowiązków na producentów. Jednym z nich jest obowiązek zarejestrowania w Europejskiej Agencji Chemikaliów substancji, preparatów i monomerów, które tej rejestracji podlegają.

Nasza firma dbając o zgodność produkowanego asortymentu oraz umożliwienie naszym odbiorcom użytkowanie naszych wyrobów, zgodnie z prawem dokonała rejestracji właściwej substancji i preparatów, które powinny być zarejestrowane.

Na substancje i preparaty, które zarejestrowaliśmy zostały opracowane Karty Charakterystyki zgodnie z wytycznymi REACH, które udostępniamy na życzenie klienta.